Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Německé aleje – ničím nejdou nahradit

Kampaň spolkového ministerstva životního prostředí a Společnosti pro ochranu alejí

Během  60. a 70. let bylo vykáceno mnoho alejí. Změny nastaly až po sjednocení Německa v 90. letech. Dopravní klub ADAC tehdy založil „Německou alejovou cestu“, která vedla od ostrova Rügen k Bodamskému jezeru. Pro záchranu alejí bylo třeba překonat mnoho překážek: stromy trpěly výfukovými plyny a solí ze silnic a nehody v alejích vedly k úvahám o dalším kácení a novém vysazování v minimální vzdálenosti 8 metrů od krajnice.

nová výsadba   kopieV roce 2002 vstoupil v platnost nový spolkový zákon na ochranu přírody a ministerstvo životního prostředí vzalo výslovně aleje pod ochranu. Současně ale bylo důležité oslovit veřejnost a získat tak širokou síť podporovatelů. V srpnu 2002 odstartovalo ministerstvo společně se Společností na ochranu alejí kampaň „Německé aleje – ničím nejdou nahradit“. Symboly kampaně – brokolice a alej z kaktusů – měly sloužit k tomu, aby získaly sympatie lidí a vážné téma bylo veřejnosti představeno humornou formou. Cílem bylo vzbudit zájem o aleje, informovat o jejich ekologické, turistické a kulturní hodnotě a také získat podporovatele a sponzory. Od začátku probíhala také spolupráce s již existujícími iniciativami. Ministerstvo a Společnost na ochranu alejí chtěly také budovat povědomí o tom, že bezpečnost dopravy a ochrana alejí se nevylučují. Aktivní ochrana alejí měla být realizována prostřednictvím péče o stromy, konkrétně zaplněním mezer po vykácených stromech v již existujících alejích a zakládáním nových alejí.

Hlavní součástí kampaně se staly webové stránky www.alleen-fan.de. Informují o alejích a nabízejí zájemcům diskusní fórum. Jsou zde odkazy na spolupracující partnery a rady k aktivitám týkajícím se alejí v různých spolkových zemích.

Získávání peněz na péči o stromy

Dalším důležitým prvkem je získávání darů na péči o stromy po jejich vysazení. Díky finančnímu zajištění ze strany ministerstva šly veškeré získané prostředky ke Společnosti na ochranu alejí a tedy na péči o stromy. Byly vydány 2 oběžníky vyzývající k podpoře alejí v Německu a do roku 2006 se mohlo díky darům uskutečnit šest akcí.

Na různých místech Německa se konaly slavnosti s cílem získat pro aleje širokou veřejnost. Mistní obyvatelé a samospráva měly být zapojeni do aktivní účasti v péči o stromy, aby téma ochrany alejí přijali za vlastní. K tomu byly použity cílené propagační materiály, konkrétně plakáty, rozeslané turistickým kancelářím a spolupracujícím organizacím. Na podzim 2002 a na jaře 2003 byly do kin, restaurací apod. distribuovány bezplatné pohlednice s motivy kampaně, které měly přilákat nové příznivce alejí. Ministerstvo životního prostředí věnovalo alejím také svůj kalendář pro rok 2003, jenž byl rozeslán jako poděkování všem sponzorům.

2013 2 misto weidemann edgar mehlbeerallee kefferhausenV rámci kampaně také úspěšně proběhly dvě soutěže. První se uskutečnila od března do září 2003 a její náplní bylo rozvinout dva hlavní motivy kampaně s brokolicí a lejí kaktusů. Určena byla jak pro školní děti a mládež a umělecké vysoké školy, tak prostřednictvím bezplatných pohlednic byla oslovena i široká veřejnost. Sešlo se více než 300 kreativních soutěžních příspěvků. Vítězné návrhy, například ulice olemovaná červenými deštníky, se staly novými motivy soutěže.

Od května do září 2003 probíhala fotosoutěž na téma „Krása alejí“. Propagována byla inzercí v tisku, na internetových stránkách partnerů a sponzorů či pomocí plakátů, které byly rozeslány do turistických svazů a organizací zabývajících se ochranou přírody. Do soutěže bylo zasláno více než 500 fotografií.

Na Velikonoce roku 2006 odstartovala kuponová akce. Informace o ní byly šířeny pomocí letáčků, inzeráty v tisku, webových stránek kampaně. Výtěžek akce získala Společnost na ochranu alejí a celý byl věnován na péči o aleje.

Průběžná bilance

Kampaň je velmi úspěšná: povědomí občanů o nutnosti ochrany alejí silně vzrostlo. Mimo Společnost na ochranu alejí se k ochraně alejí přihlásilo minimálně 8 dalších organizací. Díky jejich konktaku přímo s veřejností bylo takto osloveno velké množství lidí. Pomocí oběžníku ministerstva se podařilo získat také další příznivce a sponzory. Za získané finanční prostředky bylo zorganizováno 6 slavností, při nichž lidé sami vysadili nové sazenice a současně obce převzaly péči o mladé stromy.

Plakáty a pohlednice s motivy kampaně měly u obyvatelstva úspěch. Prvních 2000 výtisků plakátů bylo rozebráno během 6 týdnů a v současnosti je v tisku jejich 4. vydání. Úspěch při distribuci bezplatných pohledů je okolo 82 %. 10 000 dodatečně vytištěných pohledů, které byly rozeslány společně s plakáty, bylo rozebráno během 8 týdnů.

Internetové stránky mají velmi dobro návštěvnost. Lidé zde hledají informace a rady, jak pečovat o aleje ve svém okolí, žádají o pomoc při péči o stromy nebo se informují o organizacích v okolí, které se na kampani podílejí.

Dlouhodobým cílem kampaně je vybudování sítě ochránců alejí a jejich spolků tak, aby byl podporován zájem občanů o ochranu a zachování německých alejí. Důležité je, že tato snaha neochabuje. V mnoha spolkových zemích se organizují fanoušci alejí a vznikají nové iniciativy. Zvláště aktivní jsou například ochránci alejí v Braniborsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku. V Sasku se o aleje zajímá „Spolek pro péči o krajinu“. „Svaz pro životní prostředí a ochranu přírody“ v Sasku-Anhaltsku připravil projekt „Patroni alejí v Sasku-Anhaltsku“. Zemská vláda v Severním Porýní – Westfálsku začala v roce 2006 s výsadbou celkem 100 alejí.

(Přeloženo z knihy Alleen in Deutschland, Ingo Lehmann, Michael Rohde, Edition Leipzig, 2006)

 


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010