Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Ochrana alejí institutem významného krajinného prvku

Silniční stromořadí je možno vyhlásit na základě zákona o ochraně přírody a krajiny jako významný krajinný prvek formou registrace na pověřených obecních úřadech.krasna u ase 1

Kácení těchto alejí je pak zásahem do významného krajinného prvku (VKP). Při podstatných zásazích do VKP, ať už registrovaného (§ 6 zákona o ochraně přírody a krajiny – např. dřeviny, které jsou součástí remízů, mezí, mokřadů či historických zahrad a parků), nebo definovaného přímo zákonem (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona) je zapotřebí před kácením opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k tomuto zásahu. Příkladem zásahu do VKP ze zákona může být kácení stromů tvořících alej na břehu řeky. Břehový porost je součástí vodního toku, tedy VKP ze zákona.  Dřeviny mimo les mohou být chráněny v rámci VKP ze zákona ještě jako součásti rašelinišť, hrází rybníků, břehů jezer nebo údolních niv.

Závazné stanovisko k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vydává pro registrované VKP pověřený obecní úřad (obce II. stupně), pro VKP ze zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III. stupně). Pokud obecní úřad (obce I. stupně) jako orgán povolující kácení neobdržel spolu s žádostí o kácení závazné stanovisko se zásahem do VKP, může řízení přerušit do doby vyřešení předběžné otázky.

Návrh řešení  

1. Využívat ochranu alejí formou VKP

V současné době není orgány ochrany přírody systematicky řešena otázka ochrany alejí jako VKP. Znamená to provést inventarizaci silničních alejí např. dle krajů a následně registrovat významné aleje jako VKP na pověřených obecních úřadech. Ještě předtím je nutné stanovit určitá metodická pravidla (Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR) tak, aby byla naplněna podmínka zákona o ochraně přírody, který definuje VKP velmi obecně jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

2. Přesun alejí mezi vyjmenované VKP

Do budoucna lze zvážit zařazení alejí mezi vyjmenované VKP zákonem o ochrané přírody a krajiny. Případná novela tohoto zákona by samozřejmě měla být koordinována s novelou v části kompeticí orgánl ochrany přírody k povolování kácení, tak aby neznamenala zároveň nadbytečnou a složitou administrativu.

 


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010